اخبار

بازدید از نمایشگاه   ویکتام - آسیا  2016  تایلند

بازدید از نمایشگاه ویکتام - آسیا 2016 تایلند

 طی روزهای دهم  تا دوازدهم فروردین 95  دو تن از موسسین شرکت صنعتی پرند ماهتاب  از نمایشگاه ویکتام - آسیا 2016  بانکوک  بازدید نمودند. 

بازدید از نمایشگاه محصولات غذایی گلفود 2016 دوبی

بازدید از نمایشگاه محصولات غذایی گلفود 2016 دوبی

بمنظور بازدید  از این نمایشگاه بزرگ، دو نفر از موسسین شرکت صنعتی پرند ماهتاب طی روزهای دوم تا ششم اسفندماه 94  در نمایشگاه گلفود  دبی 2016 حضور  داشتند.