ارتباطات و همکاران

برقرای ارتباط با اشخاص حقیقی وحقوقی صاحب نام و متعهد همواره از دغدغه های اصلی شرکتهای تجاری، صنعتی می باشد که خوشبختانه تعامل خوب شرکت صنعتی پرند ماهتاب مناسبات خوب و ارتباطات ماندگاری را در داخل و خارج کشور ايجاد کرده است

شرکت ها و گروه هائی که هرکدام به تنهائی بخش مهمی از بازار را دراختیار دارند و اين توانائی درکنار همکاری دوطرفه باعث هم افزائی و همچنین نقطه قوت واتکائی برای شرکت صنعتی پرند ماهتاب گردیده است.

 

 • شرکت های همکار داخل ایران:
 • شرکت بازرگانی تکلم
 • شرکت بازرگانی جبل دماوند صبا
 • شرکت بازرگانی کاروان تجارت پویا
 • شرکت کشت وصنعت خاوردشت
 • شرکت تولیدی اکسدانه
 • شرکت تولیدی فضل نیشابور
 • شرکت تولید روغن نباتی يگانه خزر
 • شرکت پنبه ودانه های روغنی خراسان
 • شرکت توسعه کشت دانه های روغنی
 • شرکت تولیدی شکوفه بهار قائم
 • شرکت تصفیه روغن گلدانه ماهدشت
 • شرکت تصفیه روغن خوراکی آلتین دانه گنبد
 • شرکت تصفیه روغن خوراکی گلبهار سپاهان
 • شرکت تصفیه روغن خوراکی گلبهار ابریشم
 • شرکت خوراک دام وطیور الغدیر
 • شرکت خوراک دام وطیور آرتان
 • شرکت خوراک دام وطیور تايماز
 • شرکت خوراک دام وطیور فاروج
 • شرکت سازندگان صنایع آریا
 • شرکت صنایع فازی کوشا

 

 • شرکت های همکار خارج از ایران:

 

 • گروه سرمایه گذاری GAUNJH (تاجیکستان)
 • شرکت تولیدی – بازرگانی NAVOERSEAS (هند)
 • شرکت تولیدی SPITAMENT OIL (تاجیکستان)
 • شرکت پرورس مرغ وتولید تخم مرغ HALAL (تاجیکستان)