حضور در کشور دانمارک و دیدار با نمایندگان شرکتهای فعال در زمینه تولید ویتامین ها و پریمیکس ها

حضور در کشور دانمارک و دیدار با نمایندگان شرکتهای فعال در زمینه تولید ویتامین ها و پریمیکس و برگزاری جلسات در شهر کپنهاگ