موسسین شرکت

مهندس علیرضا شعبانی

 • متولد 1349
 • تحصیلات: MBA با گرایش بازاریابی و لیسانس مکانیک (طراحی جامدات)

 

 

 

سوابق و تجربیات:

 • کارشناس، طراح، مدیر تولید و کنترل کیفیت موسسه ویژه شهید رجائی(قرارگاه خاتم الانبیا)
 • مدیر تولید وکنترل کیفیت شرکت رامپکو (تجهیزات نفت ،گاز و پتروشیمی)
 • عضوهیات مدیره وهیات موسس کیمیا دانه ارومیه (روغن کشی)
 • عضو هیات مدیره ومدیرعامل شرکت صنایع فلزی کوشا (ماشین الات-تجهیرات روغن کشی وتصفیه)
 • مدیرعامل و هیات موسس شرکت سازندگان صنایع آریا ( مهندسی- بازرگانی)
 • عضو هیات مدیره و دبیر انجمن ستصا ( انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران)
 • عضو هیات مدیره ومدیرکارخانه شرکت شکوفه بهار قائم (روغن کشی)
 • عضو هیات مدیره و مدیرکارخانه شرکت گلدانه ماهدشت (تصفیه روغن)
 • عضوهیات مدیره وهیات موسس شرکت صنعتی پرندماهتاب (بازرگانی، تولیدی ، صنعتی)
 • عضو هیات مدیره و هیات موسس تعاونی شکوهیه (روغن کشی)

 

 

 

   دکتر سيد مسعود شهرآئينی

    متولد   1353   

    تحصیلات: دکترای حسابداری

 

 

 

سوابق و تجربیات:

 • کارشناس ورئیس حسابداری شرکت برازنده( تولیدی)
 • مسئول حسابداری و معاون امورمالی شرکت امید خاتم(بازرگانی)
 • سرپرست حسابداری و معاون امور مالی شرکت پارس کادوس (مواد غذائی-تولیدی)
 • رئیس حسابداری صندوق حمایت از فرصت های شغلی
 • مدیرعامل ورئیس هیات مدیره گروه صنعتی نیکوابهر(نساجی)
 • عضوهیات مدیره ومدیر بازرگانی شرکت شکوفه بهارقائم(روغن کشی)
 • مدیرمالی گروه یگانه (بازرگانی-دانه های روغنی)
 • مدیرعامل شرکت سبوس مازند (روغن کشی)
 • مدیرعامل شرکت کندوج (روغن کشی
 • عضو هیات مدیره ومدیرمالی شرکت گلدانه ماهدشت (تصفیه روغن )
 • عضوهیات مدیره وهیات موسس شرکت صنعتی پرند ماهتاب (بازرگانی، تولیدی،صنعتی)
 • عضو هیات مدیره و هیات موسس تعاونی شکوهیه (روغن کشی)

 

 

مهندس فتح اله قدرتی:

 • متولد 1345
 • تحصیلات: لیسانس مکانیک (طراحی جامدات)

 

 

 

سوابق وتجربیات :

 • کارشناس، طراح، نظارت موسسه ویژه شهید رجائی(قرارگاه خاتم الانبیا)
 • کارشناس، طراح، شرکت رامپکو (تجهیزات نفت ،گاز و پتروشیمی)
 • کارشناس، طراح شرکت صنایع فلزی کوشا (ماشین الات-تجهیرات روغن کشی وتصفیه)
 • نایب رییس هیئت مدیره شرکت سازندگان صنایع آریا ( مهندسی- بازرگانی)
 • کارشناس فنی و بازرس ویژه انجمن ستصا ( انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران)
 • کارشناس فنی کارخانه شرکت گلدانه ماهدشت (تصفیه روغن)
 • عضوهیات مدیره وهیات موسس شرکت صنعتی پرندماهتاب (بازرگانی، تولیدی ، صنعتی)

 ***بازگشت***